Home » News » แถลงการณ์ฯ ฉบับที่ 2 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ พระอาการดีขึ้น

แถลงการณ์ฯ ฉบับที่ 2 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ พระอาการดีขึ้น

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2 พระอาการโดยรวมดีขึ้น ผลเอกซเรย์พระสมอง ขนาดก้อนพระโลหิตไม่เพิ่ม คณะแพทย์ฯ กราบทูลขอประทานพระอนุญาตให้ประทับที่ รพ.จุฬาฯ และทรงงดพระพระกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2 

ตามที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 เพื่อรักษาพระอาการพระโลหิตออกที่พระสมอง และความดันพระโลหิตสูงนั้น

วันนี้ คณะแพทย์ที่ถวายการรักษาได้แจ้งว่า พระอาการโดยรวมดีขึ้น ทรงรู้พระองค์ดีขึ้น สามารถเคลื่อนไหวพระวรกายได้มากขึ้น ผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พระสมองพบว่า ขนาดก้อนพระโลหิตในพระสมองไม่เพิ่มขึ้น ความดันพระโลหิตควบคุมได้ดี คณะแพทย์มีความเห็นว่า ยังจำเป็นต้องอยู่ในการดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด จึงได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาตให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และทรงงดพระพระกรณียกิจต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง Comments are closed.