Home » News » ยธ.เดินหน้าบูรณาการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์

ยธ.เดินหน้าบูรณาการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์

ยธ.-สธ.เดินหน้าบูรณาการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ทั้งระบบ หลังกฎหมายปลดล็อกกัญชามีผลบังคับใช้ 

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา ว่า พระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้กัญชาในการวิจัยทางการแพทย์เป็นหลัก ซึ่งในการใช้ให้เกิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมาย ต้องมีเรื่องของทั้งมาตรการส่งเสริมและกำกับดูแล ซึ่งมาตรการส่งเสริมทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)เป็นผู้ดูแล  รวมถึงต้องดูแลหน่วยงานวิจัยต่างๆ ที่เป็นของคนไทย ซึ่งสามารถผลิตได้ตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทาง ซึ่งจะ ต้องมีการกำหนดกติกาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการนำกัญชามาใช้ ผิดวัตถุประสงค์  

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวต่อไปว่า การมีพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเปิดโอกาสให้มีการผลิตกัญชาได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และเปิดโอกาสให้รมว.สาธารณสุข สามารถปรับเปลี่ยนกฎกระทรวงและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกัญชา เพื่อเปิดโอกาสให้มีการผลิตสกัดและใช้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชาในการรักษาโรคและทดสอบในคนได้ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดว่าสารสกัดจากกัญชาสามารถรักษาโรคใดได้บ้างและจะต้องอยู่ในความดูแลของสถานพยาบาลหรือกลุ่มแพทย์กลุ่มใดบ้าง ซึ่งในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมจะขับเคลื่อน ร่วมกันซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลและจะมีการประชุมคณะกรรมการในสัปดาห์หน้า

ส่วนข้อสงสัยที่ถามกันมากว่าเกษตรกรทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้หรือไม่ รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้เขียนไว้ชัดเจนว่าเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นสหกรณ์การเกษตร หรือวิสาหกิจชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ แต่สำหรับประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถดำเนินการใดๆหรือมีกัญชาไว้ในครอบครองหรือใช้ได้ เนื่องจากกัญชายังคงเป็นยาเสพติดประเภท5 ในประมวลกฎหมายยาเสพติด  แต่อาจมีโอกาสมีส่วนร่วมได้          ในอนาคต ในการพิจารณาแก้ไขร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหญ่ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำหรับ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่7 พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่19 ก.พ.2562 ซึ่งระบุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

นอกจากนี้ปรากฏผลการวิจัยว่าสารสกัดจากกัญชาและพืชกระท่อมมีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ในทางการ แพทย์ได้ ตามพ.ร.บ.ยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ.2522 กัญชาและพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดเสพหรือนำไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยหรือนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และยังกำหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครองด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาและพัฒนาทางการแพทย์ ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาตเพื่อ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้ทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายและเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านยาของประเทศและป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดทาง ด้านยา สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชาและพืชกระท่อมไปทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้Comments are closed.