Home » News » ทัศนคติและปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม

ทัศนคติและปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม

การตัดสินใจที่จะมีลูกน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยสี่ประการ ได้แก่ ความต้องการของคู่สมรสมีคนช่วยดูแลทารกการมีโรงเรียนมาตรฐานใกล้เคียงและสามารถทำงานที่บ้านได้ รัฐบาลได้สนับสนุนมาตรการต่างๆรวมถึงการหักภาษีเงินได้เพื่อช่วยเหลือเด็กค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรค่าเลี้ยงดูและเงินช่วยเหลือเด็กที่เลี้ยงเด็กจนถึงอายุปีละ 600 บาทต่อเด็กต่อเดือน มีศูนย์พัฒนาการเด็กที่ดีขึ้นสนับสนุนให้บริษัท

ตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กให้สิทธิในการออกจากงานเพื่อคลอดและป้องกันไม่ให้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ไม่ต้องการมีครอบครัวของตัวเองเนื่องจากมุ่งเน้นการทำงานที่เป็นอิสระและเป็นอิสระ นอกจากนี้ร้อยละ 20.5 ของกลุ่ม Gen-Y ยังไม่มีลูกและไม่ต้องการมีเหตุผลใด ๆ การจ่ายเงินค่าชดเชยจากรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าเลี้ยงดูบุตรใหม่การหักภาษีเพื่อสนับสนุนเด็กและการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนค่าเลี้ยงดูเด็กชุณ หนิงกล่าว เธอได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการสำรวจเกี่ยวกับทัศนคติและปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม

Comments are closed.